Zespół Etyczny

Jesteś tutaj: / Zespół Etyczny

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku funkcjonuje Zespół Etyczny, do zadań którego należy w szczególności :

  1. Udzielanie pomocy/wsparcia pracownikom oraz pacjentom WSzZ w Płocku i ich rodzinom w podejmowaniu trudnych decyzji powiązanych z udzielanymi świadczeniami, w tym m.in. w zakresie leczenia podtrzymującego życie i kwalifikowania do różnych metod terapii;
  2. Reagowanie na zgłaszane przypadki związane z nieprzestrzeganiem praw pacjentów zgodnie z zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zasad określonych w Kodeksie Etyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku;
  3. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad etycznego postępowania wśród pracowników WSzZ w Płocku np. poprzez szkolenia;
  4. Wspieranie radą i ewentualne wydawanie opinii dla Dyrekcji Szpitala w przypadku zaistnienia konfliktów natury moralnej i etycznej wśród pacjentów i pracowników Szpitala;
  5. Współpraca z innymi Zespołami działającymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku oraz z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta.

Zgłaszanie spraw do rozstrzygnięcia przez Zespół Etyczny może odbywać się:

  1. Osobiście do Przewodniczącego lub każdego z Członków Zespołu – informacji o możliwości kontaktu osobistego udziela personel oddziału;
  2. Przez złożenie pisemnego wniosku na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

ul. Medyczna 19, 09-400 Płock

z dopiskiem Zespół Etyczny

lub na adres e- mail: r.bienias@wszplock.pl

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Procedura rozpatrywania spraw zgłoszonych do rozstrzygnięcia odbywa się z zapewnieniem poufności.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści