Zasady odwiedzin w Szpitalu

Jesteś tutaj: / Zasady odwiedzin w Szpitalu

 

Zarządzeniem nr 43/23 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z dnia 30 czerwca 2023 roku wprowadzono w życie regulamin odwiedzin pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Regulamin odwiedzin pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

 

1. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Odwiedziny te nie mogą zaburzać toku diagnostyki i leczenia pacjentów oraz zakłócać spokoju innym chorym. Ponadto godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa pacjent.

2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów albo możliwości organizacyjne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Dyrektor lub osoba przez Niego upoważniona może ograniczyć odwiedziny pacjentów lub wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin.

3. W przypadku oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.

4. Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.

5. Ordynator/kierownik może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta. Zakres wykonywania opieki musi być uzgodniony z personelem udzielającym świadczenia.

6. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się na własny koszt przez całą dobę po uzgodnieniu z lekarzem/pielęgniarką dyżurną w zakresie:

 • karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,
 • utrzymania higieny ciała,
 • zmiany bielizny osobistej /pościelowej,
 • wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa.

Personel oddziału może inicjować podejmowanie czynności pielęgnacyjnych przez rodzinę lub opiekunów w celu przygotowania do opieki nad chorym w domu. Zakres wykonywanych czynności jest ustalany z personelem oddziału.

7. Ze względu na warunki przebywania w salach innych pacjentów, jednego chorego mogą odwiedzać jednocześnie maksymalnie dwie osoby, natomiast osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko
w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

8. W celu zachowania prywatności pacjentów przebywających w salach wieloosobowych istnieje możliwość odwiedzin pacjenta poza salą chorych, po uprzednim uzgodnieniu z personelem oddziału.

9. W oddziałach hospitalizujących dzieci przy dziecku przez całą dobę może przebywać jedna zdrowa osoba (rodzic lub opiekun), zgodnie z zasadami:

 • zmiana tej osoby powinna odbywać się do godz. 2200,
 • w przypadku pozostawienia dziecka wyłącznie pod opieką personelu oddziału, przed opuszczeniem oddziału rodzic/opiekun winien poinformować o tym pielęgniarkę zajmującą się opieką,
 • rodzic/opiekun może korzystać wyłącznie z toalety przeznaczonej dla rodziców z zachowaniem zasad higieny.

10. Zakazuje się odwiedzin osobom:

 • pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • wykazujących objawy infekcji wirusowej,
 • dotkniętych chorobą zakaźną.

11. Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • palenia tytoniu,
 • dostarczania i podawania leków,
 • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów, napojów i artykułów spożywczych nie zalecanych przez lekarza,
 • wprowadzania zwierząt,
 • siadania lub spania na łóżkach chorych,
 • korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego mogącego zakłócać pracę urządzeń medycznych.

12. Osoby odwiedzające zobowiązuje się do:

 • pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,
 • przestrzegania reżimu sanitarno – epidemiologicznego, przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych oraz ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600,
 • poszanowania mienia Szpitala.

13. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.

14. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu będą proszone o opuszczenie oddziału.

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści