Zasady odwiedzin w Szpitalu

Jesteś tutaj: / Zasady odwiedzin w Szpitalu

Zarządzeniem nr 60/22 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z dnia 8 kwietnia 2022 roku wprowadzono w życie regulamin odwiedzin pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

Regulamin odwiedzin pacjentów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku

 

Ograniczenie odwiedzin na oddziałach szpitalnych!!!

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku informuje, iż od dnia 13 stycznia 2023 r. wprowadza ograniczenia odwiedzin pacjentów do jednej osoby odwiedzającej na Oddziałach Neurologicznym oraz Obserwacyjno- Zakaźnym.  Ograniczenie ma związek z aktualną sytuacją epidemiologiczną i obowiązuje do odwołania.

Przypominamy również, iż od 4 stycznia podobne ograniczenie obowiązuje na Oddziale Dziecięcym.

 

 1. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Odwiedziny te nie mogą zaburzać toku diagnostyki i leczenia pacjentów oraz zakłócać spokoju innym chorym. Ponadto godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa pacjent.
 2. Na terenie Szpitala obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos.
 1. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów albo możliwości organizacyjne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Dyrektor lub osoba przez Niego upoważniona może ograniczyć odwiedziny pacjentów lub wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin.
 1. W przypadku oddziałów o tzw. wzmożonym nadzorze odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 1. Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
 1. Ordynator/kierownik może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta. Zakres wykonywania opieki musi być uzgodniony z personelem udzielającym świadczenia.
 1. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się na własny koszt przez całą dobę po uzgodnieniu z lekarzem/pielęgniarką dyżurną w zakresie:
  • karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,
  • utrzymania higieny ciała,
  • zmiany bielizny osobistej /pościelowej,
  • wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa.

Personel oddziału może inicjować podejmowanie czynności pielęgnacyjnych przez rodzinę lub opiekunów w celu przygotowania do opieki nad chorym w domu. Zakres wykonywanych czynności jest ustalany z personelem oddziału.

 1. Ze względu na warunki przebywania w salach innych pacjentów, jednego chorego mogą odwiedzać jednocześnie maksymalnie dwie osoby, natomiast osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko
  w towarzystwie osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
 1. W celu zachowania prywatności pacjentów przebywających w salach wieloosobowych istnieje możliwość odwiedzin pacjenta poza salą chorych, po uprzednim uzgodnieniu z personelem oddziału.
 1. W oddziałach hospitalizujących dzieci przy dziecku przez całą dobę może przebywać jedna zdrowa osoba (rodzic lub opiekun), zgodnie z zasadami:
  • zmiana tej osoby powinna odbywać się do godz. 2200,
  • w przypadku pozostawienia dziecka wyłącznie pod opieką personelu oddziału, przed opuszczeniem oddziału rodzic/opiekun winien poinformować o tym pielęgniarkę zajmującą się opieką,
  • rodzic/opiekun może korzystać wyłącznie z toalety przeznaczonej dla rodziców z zachowaniem zasad higieny.
 1. Zakazuje się odwiedzin osobom:
  • pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
  • wykazujących objawy infekcji wirusowej,
  • dotkniętych chorobą zakaźną.
 1. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  • prowadzenia głośnych rozmów,
  • palenia tytoniu,
  • dostarczania i podawania leków,
  • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów, napojów i artykułów spożywczych nie zalecanych przez lekarza,
  • wprowadzania zwierząt,
  • siadania lub spania na łóżkach chorych,
  • korzystania z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego mogącego zakłócać pracę urządzeń medycznych.
 1. Osoby odwiedzające zobowiązuje się do:
  • pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,
  • przestrzegania reżimu sanitarno – epidemiologicznego, przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych oraz ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600,
  • poszanowania mienia Szpitala.
 1. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.
 1. Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu będą proszone
  o opuszczenie oddziału.

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści