Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Jesteś tutaj: / Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych przepisami:

– ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  Dz.U. z 2020 r. poz. 849
z późn. zm. – dalej zwaną „ustawą o prawach pacjenta”;

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119 z 24.5.2016, str. 1) sprostowany przez: Dz.Urz.UE.L Nr 127 str. 2 z 23.5.2018;

– Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu  i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz. U. z 2020 r. poz. 666  z późn. zm.

 

WNIOSEK

Udostępnienie dokumentacji medycznej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku może być realizowane na podstawie Wniosku o Udostępnienie Dokumentacji Medycznej lub w innej formie z zastrzeżeniem, aby zakres przesłanych informacji dotyczących Pacjenta zawierał minimum:

 • nazwisko i imię;
 • datę urodzenia;
 • adres miejsca zamieszkania/korespondencyjny + nr telefonu kontaktowego;
 • numer PESEL albo datę urodzenia;
 • w przypadku, gdy Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna
  do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania/korespondencyjny;
 • wskazanie jednostki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
 • podanie z jakiego okresu czasu należy udostępnić dokumentację medyczną;
 • formę i sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
 • sposób odbioru dokumentacji medycznej.

 

FORMA UDOSTĘPNIENIA

Dokumentacja medyczna może być udostępniona w formie:

 1. do wglądu na miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Osoba posiadająca prawo wglądu do dokumentacji ma prawo sporządzenia notatek lub zdjęć. Udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez wgląd polega na fizycznym okazaniu i umożliwieniu zapoznania się Wnioskodawcy
  z dokumentacją medyczną Pacjenta.
 2. Przez sporządzenie jej wyciągu, kopii lub wydruku. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wniosek
  to przewiduje, kopia może zostać poświadczona za zgodność z oryginałem.
 3. Na informatycznym nośniku danych.
 4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Poprzez wydanie kliszy – w przypadku zdjęć rentgenowskich wykonanych na kliszy. Wydanie kliszy następuje za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 6. Przez wydanie oryginału,  za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

Dokumentacja medyczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, co oznacza, że udostępnienie powinno nastąpić w możliwym najkrótszym terminie. W każdym indywidualnym przypadku najkrótszy możliwy termin, w jakim może zostać udostępniona dokumentacja medyczna bez zbędnej zwłoki jest różny i zależy od wielu czynników m.in. np. od obszerności dokumentacji medycznej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć:

 1. Osobiście:
 • w Kancelarii Szpitala w budynku głównym – Administracja, pok. nr 16,
 • w Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych- pawilon B/ parter
 • w Rejestracji w budynku Przychodni- w przypadku dokumentacji z poradni specjalistycznych i z Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
 • w oddziałach szpitalnych – w przypadku pacjentów aktualnie hospitalizowanych.
 1. Przesłać mailowo na adres: kancelaria@wszplock.pl lub sekretariat@wszplock.pl
 2. Przesłać listownie na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
ul. Medyczna 19
09-400 Płock

 

OPŁATA

 

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci papierowej, jak i na elektronicznych nośnikach (płyta CD), pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem z wyjątkiem udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • organom rentowym i osobom zainteresowanym w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Za kolejne udostępnienie tej samej dokumentacji medycznej szpital pobiera opłatę zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Wysokość opłaty określona jest w Regulaminie Organizacyjnym*

Wgląd do oryginału dokumentacji medycznej jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej można uzyskać w Sekcji Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych pod numerem telefonu: 24 364 68 19, w godzinach 7:30 – 15:00.

*maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści