Praktyki

Jesteś tutaj: / Szpital / Praktyki

Regulamin

praktyk studenckich, praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia

zawodowego  w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki realizacji praktyk studenckich /zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
 2. Regulamin ma zastosowanie do:
  a) podmiotów prowadzących kształcenie w zawodach medycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, które zawarły porozumienie w celu realizacji praktyk przez Uczestników,
  b) osób zgłaszających się indywidualnie w celu realizacji praktyk.
 3. Decyzje w sprawie organizacji praktyk, ich przebiegu oraz w sprawie zawarcia porozumienia podejmuje Dyrektor Szpitala.
 4. Za współpracę, kontakt z Podmiotami kształcącymi i osobami zgłaszającymi się indywidualnie na praktyki odpowiada osoba wyznaczona przez Dyrektora Szpitala.
 5. Praktyka realizowana jest na podstawie porozumienia w sprawie praktyk zawartych pomiędzy Szpitalem, a podmiotem kształcącym lub osobą zgłaszającą się indywidualnie.
 6. Realizowana praktyka ma charakter nieodpłatny.

 

§2

Definicje i skróty

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Szpitalu – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.
 2. Uczelni/Szkole– należy przez to rozumieć podmiot prowadzący kształcenie w określonych kierunkach, również podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe.
 3. Dyrektorze Szpitala – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 4. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć działy, sekcje, odziały szpitalne, poradnie specjalistyczne oraz samodzielne stanowiska ujęte w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 5. Kancelarii Szpitala – należy przez to rozumieć Kancelarię Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku mieszczącą się w budynku głównym w Administracji- pok. Nr 16.
 6. Praktyce – należy przez to rozumieć praktykę studencką / zawodową/staż.
 7. Praktykancie – należy przez to rozumieć studenta/ucznia/słuchacza/osobę odbywającą staż skierowanego przez Uczelnię/Szkołę do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku w celu odbycia praktyk studenckich/zawodowych.
 8. Opiekunie praktyk – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio kierującą praktyką, zatrudnioną w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
 9. Umowie ogólnej/porozumieniu – należy rozumieć umowę określającą prawa i obowiązki Szpitala, Uczelni/Szkoły oraz skierowanych praktykantów.

 

§3

Przyjęcie na praktykę -tryb postępowania

 

Osoba zainteresowana odbyciem praktyki zobowiązana jest wystąpić do Dyrektora Szpitala z podaniem o wyrażenie zgody na realizację praktyki.

 1. Podanie/wniosek, o którym mowa w niniejszym paragrafie, winno zawierać:
  a) dane osobowe Praktykanta,
  b) nazwę jednostki kierującej i jej dane teleleadresowe,
  c) rodzaj i zakres praktyki, tj. np. studencka praktyka, praktyka zawodowa, zajęcia praktyczne lub inne formy kształcenia zawodowego z zakresu lekarskiego, pielęgniarstwa lub innego,
  d) termin i miejsce /komórka organizacyjna Szpitala/ realizacji praktyki,
  e) wymiar /ilość godzin lub dni realizacji praktyki.
 2. Podanie zawierające dane i informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, skierowane winno być do Dyrektora Szpitala, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem realizacji praktyk, w celu wyrażenia pisemnej zgody lub jej odmowy.
 3. Wzór podania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Podanie winno być złożone w Kancelarii Szpitala mieszczącej się w budynku głównym w Administracji- pok. Nr. 16 w godz. 7.30-15.00 lub na adres e-mail: kancelaria@wszplock.pl
 5. Do podania należy dołączyć:
  a) pisemne imienne skierowanie do realizacji praktyki wystawione przez jednostkę kierującą, która podpisała ze Szpitalem umowę ogólną /porozumienie w sprawie realizacji praktyk,
  b) projekt umowy indywidualnej/porozumienia – w przypadku, gdy praktyka ma być realizowana na podstawie umowy indywidualnej/porozumienia/ zawartej pomiędzy jednostką kierującą a Szpitalem dla konkretnie wskazanego Praktykanta, lub zaświadczenie wystawione przez jednostkę kierującą o odbywaniu kształcenia w danej jednostce kierującej
  – w przypadku, gdy praktyka ma być realizowana na podstawie umowy indywidualnej zawartej bezpośrednio z Praktykantem.

§4

Rozpoczęcie praktyk studenckich/zawodowych

 

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania/wniosku/ o wyrażenie zgody na odbywanie praktyki, Praktykant zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki u osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szpitala (budynek główny Administracji pok. Nr 13 w godz. 7.30-15.00) następujących dokumentów:
  a) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie praktykanta od odpowiedzialności cywilnej – OC W przypadku osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego i wykonujących zawód medyczny dokument ubezpieczenia powinien obejmować ubezpieczenie od zdarzeń medycznych oraz zobowiązanie ubezpieczyciela do pokrycia kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji praktykanta na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny.
  Uwaga! Jeżeli uczelnia/szkoła zawarła grupowe ubezpieczenie OC praktykant zobowiązany jest do złożenia kserokopii polisy pobranej z Uczelni/Szkoły,
  b) dokument potwierdzający ubezpieczenie praktykanta od następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW
  Uwaga! Jeżeli uczelnia/szkoła zawarła grupowe ubezpieczenie NNW student/uczeń zobowiązany jest do złożenia kserokopii polisy pobranej z Uczelni/Szkoły,
  c) aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub orzeczenie lekarskie do spraw sanitarno-epidemiologicznych,
  d) programu praktyk zgodnego z kierunkiem kształcenia,
  e) osoby zatrudnione w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku: zatwierdzony przez Przełożoną Pielęgniarek harmonogram odbywania praktyk wraz z grafikiem pracy. Praktyki nie mogą odbywać się w godz. pracy,
  f) w przypadku osób odbywających praktyki w oddziałach, w których leczeni są małoletni (tj. O. Dziecięcy, O. Chirurgii Dziecięcej, O. Neonatologiczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, OAiIT, O. Laryngologiczny, O. Okulistyczny, O. Dermatologiczny, O. Urazowo-Ortopedyczny, O. Urologiczny, O. Ginekologiczno-Położniczy, O. Neurotraumatologiczny, O. Nefrologiczny) praktykanci zobowiązani są do przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 • przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości
 • przestępstw określonych w art.189a i art.207 Kodeksu karnego- handel ludźmi, znęcanie fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy
 • przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Poza tym każda z osób, o których mowa wyżej, ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o miejscu zamieszkania poza granicami Polski w ciągu ostatnich 20 lat oraz jednocześnie przedłożenia informacji z rejestrów karnych tych państw uzyskiwanej do celów umożliwienia działalności zawodowej związanej z kontaktami z dziećmi – załącznik Nr5 do Regulaminu.

 1. Jeżeli Uczelnia/Szkoła wymaga Praktykant powinien dodatkowo posiadać tzw. „dzienniczek praktyk” lub inny dokument ustalony przez Uczelnię/Szkołę, w którym dokonywane będą zapisy potwierdzające odbycie praktyk, a w razie potrzeby ocenę nabytej przez Praktykanta wiedzy i umiejętności.
 2. Praktykant w dniu zgłoszenia się na praktykę powinien być wyposażony we własną odzież i obuwie robocze oraz identyfikator zawierający następujące dane:
  1. nazwa uczelni/szkoły,
  2. nazwa kierunku kształcenia,
  3. określenie statusu: PRAKTYKANT,
  4. imię i nazwisko praktykanta.

Uwaga! Identyfikator powinien być przypięty w widocznym miejscu odzieży roboczej.

 1. Przed rozpoczęciem praktyk Praktykant zobowiązany jest do zapoznania się z:
  1. zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  2. przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Praktykant składa oświadczenie, w którym potwierdza uzyskanie powyższych informacji oraz zobowiązuje się do stosowania wynikających z nich wymagań. Treść oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§5

Organizacja praktyk

 

 1. W Szpitalu jest prowadzony Rejestr Praktykantów, w którym wpisuje się imię i nazwisko Praktykanta, nazwę jednostki kierującej, kierunek studiów/kształcenia, miejsce odbywania praktyk, czas trwania praktyk, imię i nazwisko opiekuna praktyk.
 2. Prowadzenie Rejestru Praktykantów powierza się pracownikowi wyznaczonemu przez Dyrektora Szpitala.
 3. O przyjęciu na praktykę decyduje kolejność podań/wniosków o realizację praktyki, przy czym w pierwszej kolejności do odbycia praktyk przyjmowani są Praktykanci jednostek kierujących, które mają podpisaną ze Szpitalem ogólną umowę w sprawie realizacji praktyk.
 4. Praktyki odbywają się od poniedziałku do piątku.
 5. W jednej komórce organizacyjnej Szpitala może jednorazowo odbywać praktyki taka ilość osób, która umożliwi realizację praktyki bez zakłócenia funkcjonowania danej komórki organizacyjnej.
 6. Ustalanie praktyk bezpośrednio z kierownikiem komórki organizacyjnej Szpitala i rozpoczęcie ich odbywania bez wyczerpania trybu wskazanego w 3 i § 4 niniejszego Regulaminu, w tym bez uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Szpitala na realizację praktyk jest zabronione.

 

§6

Obowiązki i uprawnienia praktykanta

  

 1. Praktykant zobowiązany jest w szczególności do:
  a) przestrzegania niniejszego regulaminu,
  b) przestrzegania czasu ustalonego dla pełnej realizacji praktyki,
  c) zgłaszania się na praktykę w dniach i godzinach ustalonych przez osobę prowadzącą praktykę i wskazanych w harmonogramie praktyki,
  d) przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia w przypadku nieobecności na praktyce,
  e) wykonywania zadań sumiennie i starannie oraz stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej praktykę,
  f) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  g) dbania o dobro Szpitala oraz ochrony jego mienia,
  h) zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szpital na szkodę – także po zakończeniu praktyki,
  i) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz etyki,
  j) stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i/lub zbiorowej,
  k) niezwłocznego zawiadomienia opiekuna praktyk w przypadku popełnienia błędu lub zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu pacjenta,
  l) noszenia identyfikatora przypiętego do ubrania roboczego w widocznym miejscu,
  m) poddawania się ocenie w zakresie uzyskanych efektów kształcenia zgodnie z wymaganiami określonymi w programie praktyki.
 2. Każdy Praktykant ma prawo do:
  a) rzetelnej i zgodnej z programem realizacji praktyki;
  b) udziału w procedurach wynikających z treści programowych,
  c) korzystania ze sprzętu oraz innego mienia Szpitala niezbędnego do realizacji celów wynikających z programu praktyki,
  d) zgłaszania wszelkich pytań i uwag opiekunowi praktyk oraz wyjaśniania wątpliwości związanych z przebiegiem praktyki i realizowanymi zadaniami.
 3. Jeżeli Uczelnia/Szkoła wymaga po zakończeniu praktyki Praktykant:
  a) otrzymuje pisemne potwierdzenie odbycia praktyki;
  b) uzyskuje pisemną ocenę zdobytej podczas praktyki wiedzy i umiejętności

§7

Nadzór nad praktyką studencką/zawodową

 

 1. Nadzór nad realizacją praktyk ze strony Szpitala sprawują:
  a) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa nad osobami przygotowującymi się do wykonywania zawodów medycznych lub niemedycznych oraz wykonującymi te zawody, z zastrzeżeniem lit. b, który wyznacza opiekuna praktyk,
  b) Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – nad osobami przygotowującymi się do wykonywania zawodów pielęgniarki, położnej, dietetyka, opiekuna medycznego, ratownika medycznego lub wykonującymi te zawody, który wyznacza opiekuna praktyk
  c) Kierownik właściwej komórki w odniesieniu do zawodów nie wykazanych w pkt. a i b.
 2. Osoba wyznaczona przez Dyrektora Szpitala prowadzi obsługę administracyjną poprzez:
  a) współpracę i kontakt z Podmiotami kształcącymi i Praktykantami,
  b) bieżącą kontrolę posiadania przez Uczestników dokumentów określonych w § 4 Regulaminu,
  c) prowadzenie rejestru Praktykantów,
  d) archiwizacją dokumentacji dotyczącej praktyk.
 3. Nadzór nad realizacją praktyk ze strony Podmiotu kształcącego sprawuje osoba upoważniona przez ten podmiot. Osoba upoważniona do nadzoru praktyk ze strony Podmiotu kształcącego ma prawo do wizyty w miejscu odbywania praktyk, poprzedzonej wcześniejszym powiadomieniem kierownika komórki organizacyjnej.

§8

Obowiązki i uprawnienia opiekuna praktyk studenckich / zawodowych

 

 1. Opiekun praktyk zobowiązany jest do:
  a) zapoznania się z programem praktyk oraz celami kształcenia,
  b) określenia harmonogramu odbywania praktyki,
  c) przekazywania wiedzy i umiejętności w sposób przystępny i zrozumiały dla Praktykanta oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, a także zasadami dobrej praktyki,
  d) wskazywania Praktykantowi zadań do realizacji oraz nadzorowania ich wykonania,
  e) udzielania odpowiedzi i wyjaśniania Praktykantowi wszelkich wątpliwości związanych z realizowanymi zadaniami i przebiegiem praktyki,
  f) nadzorowania przestrzegania przez Praktykanta obowiązków wynikających z §6,
  g) prowadzenia listy obecności Praktykantów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  h) informowania osoby nadzorującej praktykę ze strony Szpitala o wszelkich nieprawidłowościach związanych z przebiegiem praktyki,
  i) po zakończeniu praktyki opiekun sporządzenia zaświadczenie o odbyciu praktyk stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu,
  j) opiekun praktyki dostarcza uzupełniony załącznik Nr. 3 i 4 wymieniony w §8 osobie wyznaczonej przez Dyrektora Szpitala do prowadzenia obsługi administracyjnej, celem akceptacji Dyrektora Szpitala.
 2. Opiekunowi praktyk nie wolno kierować Praktykanta do wykonania zadań przekraczających zakres określony w programie praktyki.
 3. Opiekun praktyk ma prawo do:
  a) zlecania Praktykantowi zadań do wykonania wynikających z programu praktyki,
  b) oceny wiedzy i umiejętności uzyskanych przez Praktykanta podczas realizacji kształcenia praktycznego,
  c) wnioskowania w zakresie doskonalenia organizacji praktyk w Szpitalu.

 

§9

Postanowienia końcowe

1. Szpital zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą w oparciu o odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załączniki:

1. Wzór podania/wniosku/ – Załącznik Nr 1 do Regulaminu [Plik do pobrania ]

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem, przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz z procedurą z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym/procedurą po ekspozycji na krew i inny potencjalnie zakaźny materiał organiczny – Załącznik Nr 2 do Regulaminu [Plik do pobrania]

3. Lista obecności- Załącznik Nr 3 [Plik do pobrania]

4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki- Załącznik Nr 4 [Plik do pobrania]

5. Oświadczenie osoby ubiegającej się o praktykę – Załącznik Nr 5 [Plik do pobrania]

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści