Szpital

Jesteś tutaj: / Szpital

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest jedną z największych placówek ochrony zdrowia działających w regionie północno – zachodniego Mazowsza. Jego historia sięga roku 1960, w którym podjęto decyzję o budowie nowego szpitala. Realizację inwestycji rozpoczęto w 1963 roku. Pierwsze pawilony nowego szpitala zostały oddane do użytku w 1969 roku. Jako pierwszy oddano pawilon dla Oddziału Płucnego (27 .02.1969 r.), do którego przeniesiono chorych z oddziału gruźlicy mieszczącego się w Szpitalu Zakonnym przy ulicy Misjonarskiej 9. Jako kolejny otwarty został Oddział Zakaźny, który przeniesiono z ul. Bieruta w marcu 1969 roku. W sierpniu 1972 roku oddano dwa bloki mieszkalne, typu hotelowego dla pielęgniarek i lekarzy. Do 31 grudnia 1972 roku zakończono roboty budowlane głównego budynku szpitala i przystąpiono do wyposażania oddziałów. Uroczyste oddanie do użytku szpitala, który nosił wówczas nazwę Szpitala Miejskiego im. prof. dr med. Marcina Kacprzaka nastąpiło w dniu 9 kwietnia 1973 roku. Aktu otwarcia dokonał Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Marian Śliwiński w obecności Rektora Akademii Medycznej w Warszawie prof. Artura Czyżyka i zaproszonych gości. Patronem  Szpitala został płocczanin – wybitny polski higienista rektor Akademii Medycznej w Warszawie.

Następnie uruchomiono Oddział Urazowo-Ortopedyczny (1.06.1973r.), Urologiczny (5.06.1973 r.), a do końca 1973 roku w gmachu głównym pracowało już 14 oddziałów. Jako ostatni element tworzonego szpitala uruchomiono Zakład Usprawniania Leczniczego (15 stycznia 1974 r.).

W styczniu 1976 r. zmieniono nazwę placówki na Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.
Doniosłym wydarzeniem dla wszystkich pracowników i pacjentów było uruchomienie w 1986 roku kaplicy. Posługę duszpasterską pełnią kapelani z płockiej parafii pod wezwaniem Ducha Świętego.

Od 1998 r. Szpital funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Samorząd WojewództwaMazowieckiego.

Historia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku to czas nieustannego rozwoju i modernizacji. Szpital w imponującym tempie się zmienia, nowocześnieje i jest wspaniałą wizytówką północno-zachodniego Mazowsza. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców regionu oraz dostosowując się do nowoczesnych metod diagnostycznych tworzone są nowe pracownie, poradnie, oddziały i zakłady. W 1996 r. zakupiono tomograf komputerowy, który znacznie poprawił możliwości diagnostyczne. W latach 2004 – 2009 dzięki finansowemu zaangażowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wykorzystaniu środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ZPORR utworzono między innymi: Pracownię Hemodynamiczną, Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Ośrodek Elektroterapii, Poradnię Zaburzeń Rytmu Serca oraz Kontroli Stymulatorów Serca, Pracownię ESWL, Pracownię Rezonansu Magnetycznego.

W ramach poprawy jakości udzielanych świadczeń uporządkowano dokumentację i udoskonalono standardy postępowania obowiązujące zarówno w pionie lecznictwa jak też w pionie administracji. W maju 2006r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2000 w zakresie działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz diagnostyki medycznej. W 2005 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o rozbudowie WSzZ w Płocku. Rozpoczęły się intensywne prace związane z projektowaniem i planowaniem realizacji inwestycji, która początkowo finansowana była ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W kwietniu 2009 r. projekt rozbudowy i wyposażenia nowego pawilonu uznany został za strategiczny dla rozwoju województwa mazowieckiego i jako Indywidualny Projekt Kluczowy uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Ukończona w 2010 r. rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem to wielki sukces placówki, który jest potwierdzeniem prężnej działalności Szpitala oraz ciągłych starań o podwyższanie standardów oferowanych usług medycznych. W nowym budynku zlokalizowane zostały oddziały: Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny, a także Apteka Szpitalna i Zakład Bakteriologii. Zostały one wyposażone w nowoczesny sprzęt  i aparaturę medyczną.

W latach 2010 – 2012 prowadzona była modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, budżetu województwa mazowieckiego oraz środków własnych szpitala przeprowadzono kompleksowy remont, zakupiono sprzęt, aparaturę medyczną i wyposażenie. Nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń zdrowotnych wszystkim, którzy są w stanie zagrożenia zdrowia lub życia.

Nowoczesne wyposażenie, rozbudowana baza diagnostyczna i lecznicza gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług. Atutem jest duże doświadczenie i zaangażowanie personelu oraz troskliwa opieka nad pacjentem. Celem Szpitala jest stałe podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działalności i utrzymanie wiodącej pozycji na rynku usług zdrowotnych.

Prężny rozwój Szpitala był możliwy w dużej mierze dzięki n/w kadrze kierowniczej.

Stanowisko Dyrektora zajmowali kolejno:

 1. lekarz Ryszard Pawiński (absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie ginekologii
  i położnictwa) od dnia 16.02.196 9 r. do dnia 31.08.1973 r. oraz od dnia 17.12.1981 r. do dnia 5.10.1982 r.
 2. lekarz Tadeusz Kalaszczyński (absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych) od dnia 16.05.1973 r. do dnia 1.01.1981 r.
 3.  lekarz Elżbieta Matlachowska – Ciska (absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista
  w zakresie radiologii) od dnia 1.02.1981 r. do dnia 17.12.1981 r.
 4. lekarz Janusz Regel (absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie laryngologii) od dnia 6.10.1982 r. do dnia 14.12.1984 r.
 5. lekarz Jerzy Jankowski (absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej) od dnia 20.12.1984 r. do dnia 31.10.1987 r.
 6. lekarz Antoni Majewski (absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie pediatrii)
  od dnia 1.12.1987 r. do dnia 31.10.1990 r.
 7. lekarz Adam Struzik (absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych) od dnia 1.11.1990 r. do dnia 15.11.1997 r.
 8.  mgr Stanisław Kwiatkowski (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, magister administracji) od dnia 15.11.1997 r. i nadal.

Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji (od dnia 1.12.1999 r. zmieniono nazwę stanowiska na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa) zajmowali:

 1. dr n. med. Janusz Szaroszyk (absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej) od dnia 16.02.1971 r. do dnia 30.06.1978 r.
 2. lekarz Andrzej Maliński (absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii) od dnia 1.10.1978 r. do dnia 31.01.1981 r. oraz od dnia 17.12.1981 r. do dnia 31.03.1983 r.
 3. lekarz Waldemar Korba (absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych) od 1.02.1981 r. do 31.07.1981 r.
 4. dr n. med. Marek Świtalski (absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii) od dnia 1.08.1981 r. do 17.12.1981 r.
 5. lekarz Stanisław Kuczyński (absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa) od dnia 1.04.1983 r. do 1.03.1986 r.
 6. lekarz Maksymilian Białecki (absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej) od dnia 1.03.1986 r. do dnia 31.07.1990 r.
 7. lekarz Danuta Tarka (absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych) od dnia 1.01.1991 r. do dnia 29.07.2019 r.
 8. lekarz Marek Budny (absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej) jako pełniący obowiązki, od dnia 12.06.2019 r. i nadal.

Stanowisko Naczelnego Lekarza Szpitala zajmowali:

 1. lekarz Wojciech Winiarski (absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w zakresie anestezjologii) od dnia 01.11.1993 r. do 30.04.1994 r.
 2. lekarz Krzysztof Gogolewski (absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych) od dnia 02.05.1994 r. do 28.08.2023 r.
 3. lekarz Marek Piotr Kiełczewski (absolwent Akademii Medycznej w Łodzi), specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii) od 1.09.2023 r. i nadal.

Zastępcami Dyrektora ds. Administracyjno- Ekonomicznych byli:

 1. Józef Sobótka (1975 – 1981)
 2. mgr Agnieszka Palczewska (1975 – 1981)
 3. mgr Krystyna Łątka (1981 – 1983)
 4. Jerzy Piątkowski (1983 – 1992)
 5.  mgr Stanisław Kwiatkowski (1992 – 1997).

Zastępcami Dyrektora ds. Technicznych byli kolejno:

 1. inż. Ignacy Sobczak (1972 – 1973)
 2. mgr inż. Wojciech Kołodziejski (1973 – 1982)
 3. inż. Ryszard Rychliński (1979 – 1982)
 4. Ryszard Dynowski (1982 – 1983)
 5. mgr inż. Tomasz Górgoń (1983 – 1986)
 6. inż. Jerzy Łagodziński (1986 – 1992)

Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych:

 1. mgr Aleksandra Czajkowska (1998 – 2005)
 2. mgr inż. Grzegorz Zgorzelski (2005 – 2020)
 3. mgr Łukasz Latarski ( 2020 – nadal )

Stanowisko Naczelnej Pielęgniarki zajmowały:

 1. mgr Halina Korput ( 1972 – 1982)
 2. Helena Grabowska (1982 – 1987)
 3. mgr Leokadia Mrozińska (1987 – 1998)

Stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Naczelnej Pielęgniarki zajmuje:

 1. mgr Jolanta Górecka ( 1999 – nadal)

Funkcję Pielęgniarki Przełożonej pełniły:

 1. Helena Grabowska (1973 – 1982)
 2. Irena Rędzińska (1982- 2001)
 3. Grażyna Gołębiowska (2002 – 2009)
 4. Danuta Wojciechowska (2009 – nadal)
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści