Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem

Jesteś tutaj: / Projekty UE / Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dla rozwoju Mazowsza

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego dla rozwoju Mazowsza

 

Indywidualny Projekt Kluczowy Nr RPMA.07.01.00-14-179/09 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Preumowa na realizację zadania podpisana została w dniu 28 sierpnia 2009r.
W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego preumowę podpisali Marszałek Adam Struzik i Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk, ze strony Beneficjenta – Dyrektor Szpitala Stanisław Kwiatkowski.
– „Jesteśmy dzisiaj świadkami podpisania preumowy na jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w województwie mazowieckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013″– powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. – „Myślę, że wszyscy mieszkańcy Płocka, ale też całego subregionu płockiego doceniają ten fakt, że nasz wysokospecjalistyczny szpital, który zapewnia opiekę zdrowotną dla pół miliona obywateli podlega modernizacji, unowocześnieniu i temu procesowi też służy właśnie ta inwestycja”.
Umowa o dofinansowanie inwestycji podpisana została w dniu 25 września 2009r.
W dniu 21 czerwca 2011r. zakończyła się realizacja zakresu rzeczowo – finansowego inwestycji.

Całkowita wartość Projektu: 69 983 094,67 PLN.
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 58 760 242,42 PLN.
Pozostałe wydatki w kwocie 11 222 852,25 PLN sfinansowane zostały z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Przedmiotem Projektu są dwa komplementarne działania: rozbudowa szpitala – budowa pawilonu szpitalnego o powierzchni użytkowej 12337m2 oraz wyposażenie utworzonej infrastruktury
w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

W nowym budynku zlokalizowane zostały m.in.: Oddział Neurologiczny, Oddział Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Oddział Dziecięcy, Oddział Onkologiczny oraz Apteka Szpitalna i Zakład Bakteriologii. Zmiana lokalizacji oddziałów wraz z ich kompleksowym wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę diagnostyczną umożliwi ich pełne dostosowanie do przepisów prawa oraz zwiększy obecne możliwości diagnozowania, leczenia oraz rehabilitacji pacjentów.
W ciągu roku ze zmodernizowanej infrastruktury korzystało będzie 21 470 pacjentów. Liczba specjalistycznych badań, które wykonane zostaną zakupioną aparaturą to 30 730 badań w ciągu roku.
Dostępność do świadczeń w oddziałach ulegnie poprawie dzięki dostosowaniu do potrzeb bazy łóżkowej i diagnostycznej. Pozwoli to na wyeliminowanie dostawek na korytarzach oddziałów i zapewnienie godnych warunków pobytu w szpitalu.
W ramach Projektu utworzone zostaną komórki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oddziałów, zgodnie z nowoczesnymi standardami leczenia oraz obowiązującymi wymaganiami.
Oddziały ujęte w projekcie wymagały remontu i modernizacji ze względu na niską jakość istniejącej infrastruktury. Dzięki realizacji Projektu zostaną w pełni dostosowane do wymogów prawa i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w nowoczesny sprzęt, w tym:

  1.  Oddział Neurologiczny –  zwiększenie liczby łóżek w oddziale do 57, w tym:4 łóżka intensywnej opieki neurologicznej, 10 łóżek rehabilitacji neurologicznej, pododdział udarowy – 22 łóżka w tym 6 łóżek intensywnej opieki neurologiczne. Ponadto dzięki utworzeniu w strukturach oddziału i wyposażeniu w aparaturę diagnostyczną pracowni USG, EEG i EMG oraz zakup aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych zdecydowanie poprawi się dostępność do badań diagnostycznych.
  2.  Oddział Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ – zwiększenie liczby stanowisk dializacyjnych o 8 szt. zapewni pacjentom trwały dostęp do leczenia nerkozastępczego, umożliwi definitywną likwidację czwartej zmiany dializ wykonywanej w porze nocnej, wbrew naturalnemu cyklowi funkcjonowania organizmu ludzkiego oraz trwałą izolację chorych
    z HBS i HPV. Utworzenie 4 łóżkowego ośrodka dializ otrzewnowych udostępni korzystanie z tego leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania pacjentów. Poprawi to znacznie jakość życia tych pacjentów. Zwiększenie liczby łóżek w oddziale nefrologicznym o 8szt. w tym utworzenie 4 łóżkowej sali intensywnego nadzoru nefrologicznego poprawi jakość opieki nad pacjentem. Zakup aparatury medycznej zdecydowanie usprawni diagnostykę.
  3. Oddział Dziecięcy – realizacja Projektu pozwoli na utworzenie nowoczesnej infrastruktury zapewniającej optymalne warunki hospitalizacji dziecka – małe sale z łazienkami i łóżkami dla matek. Obecność matki przy dziecku bezspornie wpływa na jakość i długość procesu leczenia małego pacjenta. Utworzenie nowej infrastruktury pozwoli na zreorganizowanie hospitalizacji dzieci i wyeliminowanie łóżek dziecięcych w oddziale obserwacyjno – zakaźnym. Zakup aparatury diagnostycznej skróci czas oczekiwania na diagnostykę.
  4. Oddział Onkologiczny – utworzenie 32 łóżkowego oddziału umożliwi pacjentom korzystanie ze stacjonarnej chemioterapii i opieki onkologicznej w miejscu zamieszkania. Pacjenci nie będą musieli dojeżdżać do odległych ośrodków w Warszawie lub Bydgoszczy, a na miejscu otrzymają leczenie zgodne z obowiązującymi standardami, albowiem uwzględniono w tym Projekcie holistyczne podejście do pacjenta uwzględniające miejsce farmaceuty w procesie leczenia. W programie znalazły odzwierciedlenie założenia, że świadczenia zapewniane przez farmaceutów wpisują się w interdyscyplinarny zespół opieki nad pacjentem. W tym celu Apteka Zakładowa poszerzy swoją działalność o nowoczesną pracownię przygotowania leków cytotoksycznych oraz pracownię żywienia. Są to zadania określone wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
    31 sierpnia 2000r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytotoksycznych w Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz wprowadzeniu standardów jakościowych w farmacji onkologicznej zatwierdzonych przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Onkologicznych ESOP, co gwarantuje bezpieczny i efektywny proces leczniczy.
  5. Apteka Szpitalna – jest komórką pozostającą w strukturach wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, stanowi zaplecze farmaceutyczne tylko dla oddziałów szpitalnych, nie jest apteką zewnętrzną, ogólnodostępną. Dzięki realizacji Projektu poprzez zakup kompleksowego wyposażenia i sprzętu medycznego Apteka spełniała będzie standardy jakościowe gwarantujące bezpieczny i efektywny proces przygotowania leków, wpływający jednocześnie na jakość procesu leczniczego hospitalizowanych pacjentów. Rozszerzenie działalności apteki o nowoczesne stanowiska do przygotowania leków cytotoksycznych oraz żywienia jest niezbędne i ściśle związane z utworzeniem oddziału onkologicznego.
  6. Zakład Bakteriologii – dzięki realizacji Projektu powstanie nowoczesny zakład diagnostyczny. Zakup aparatury laboratoryjnej umożliwi rozszerzenie zakresu wykonywanych badań, wyeliminuje konieczność ich kupowania w innych zakładach. Szacuje się, że w ciągu roku wykonanych zostanie łącznie 26000 badań.

Cele Projektu:
Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców subregionu płockiego.
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych.
Zwiększenie standardu warunków pobytu pacjenta.
Skrócenie czasu oczekiwania na badanie diagnostyczne
Zwiększenie standardu i bezpieczeństwa warunków pobytu pacjenta i pracy personelu;
Pełne dostosowanie pomieszczeń do wymogów prawa, w tym: wytycznych Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;
Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Realizacja Projektu umożliwi mieszkańcom regionu korzystanie ze specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania. Z powstałej infrastruktury będą korzystali pacjenci, którzy świadczenia medyczne uzyskują w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wszyscy w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

W dniu 2 września 2011r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku odbyła się Konferencja „Zdrowie mieszkańców regionu priorytetem naszych działań”. Spotkanie otworzył Dyrektor Szpitala Stanisław Kwiatkowski, który podsumował inwestycje realizowane od 2004r. przy udziale finansowym funduszy unijnych. Wartość wdrożonych Projektów przekroczyła kwotę 94 mln zł.
Jednym z punktów Konferencji było omówienie głównych aspektów oraz korzyści dla mieszkańców regionu, wynikających z realizacji Indywidualnego Projektu Kluczowego „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem”.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest specjalistyczną placówką świadczącą usługi medyczne mieszkańcom nie tylko miasta Płocka, lecz również całego regionu. Jakość posiadanej przez Szpital infrastruktury przekłada się w sposób bezpośredni na jakość i dostępność wykonywanych procedur. Realizacja Projektu wpłynie na zacieranie się różnic i niwelowanie dysproporcji w dostępie do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych zróżnicowaniem poziomu rozwoju regionu.

Obecny na spotkaniu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował Dyrekcji efektywnego wykorzystania funduszy unijnych. Podkreślił, że zaangażowanie i profesjonalna realizacja licznych inwestycji świadczy o dużej trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz dobro pacjentów.

Tablicę pamiątkową zakończonej inwestycji odsłonili: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku Henryk Janczewski oraz Dyrektor Szpitala Stanisław Kwiatkowski.

Informacji związanych z realizacją Projektu udziela:
Lucyna Koper – Koordynator Projektu
tel.: (24) 364 63 14
e-mail: l.koper@wszplock.pl

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści