E- zdrowie dla Mazowsza

Jesteś tutaj: / Projekty UE / E- zdrowie dla Mazowsza

 

                                                                                                                          dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

 

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: „E – zdrowie dla Mazowsza” z 23 partnerami – podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92zł,z czegowydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł, w tym kwota dofinansowania z EFRR85 106 833,54 zł,kwota dofinansowania z BP14 017 596,11 złoraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego1 001 257,82zł.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.

Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.

Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.

W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze:

1.     Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,

2.     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

3.     Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

4.     Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,

5.     Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,

6.     Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,

7.     Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,

8.     Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,

9.     Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,

10.   Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,

11.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,

12.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA”   Stacja Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego  w Ostrołęce

13.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,

14.   Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego  w Gostyninie,

15.   Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,

16.   Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,

17.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

18.   Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,

19.   Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp.  z o.o.,

20.   Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,

21.   Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.,

22.   Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,

23.   Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Celem głównym projektubyło dostosowanie podmiotów leczniczych – partnerów projektu do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.). Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

 

Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele: 

1)   stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych      on line z systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności i komplementarności,

2)   poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,

3)   wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.

 

Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie Województwa Mazowieckiego, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie. Każdy Partner będzie zarządzał procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości repozytorium EDM do warstwy regionalnej. Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.

W RREDM znajdują się dwa elementy:

  •  Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej (cyfrowej),
  •  Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą byćkopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.

W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonujeCA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.

Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.

 

Zakres Projektu dotyczący Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Całkowita wartość Projektu: 10 083 168,49 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 209 578,90 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa wynosi 1 352 165,93 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 279 427,57 zł

Środki własne Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku  241 996,09 zł

 

Dodatkowych informacji udziela:
Lucyna Koper
Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Koordynator Projektu
tel.: (24) 364 63 14
e-mail: l.koper@wszplock.pl

 

Wstecz

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści