Prawo do świadczeń poza kolejnością

Jesteś tutaj: / Prawo do świadczeń poza kolejnością

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
UDZIELANYCH POZA KOLEJNOŚCIĄ

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 • osoby będące w stanach nagłych;
 • kobiety w ciąży;
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie:
  -o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  -o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby, które posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • osoby posiadające tytuł „Dawcy Przeszczepu” (uprawnienia dot. ambulatoryjnej opieki zdrowotnej);
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (uprawnienie z ograniczeniem czasowym).

 

Podstawa prawna:

 • 19 i art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.);
 • a 23 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134).
FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści