Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej NA WINIARACH

Jesteś tutaj: / Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej NA WINIARACH

KIEROWNICTWO

 

Kierownik
lek. Joanna Szymańska– Gąbczyńska

specjalista w zakresie medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych

 

KADRA

lek. Jayantha Amarasekara

specjalista medycyny rodzinnej

lek. Elżbieta Markowska

pediatra

 

ZAKRES USŁUG

W skład podstawowych usług Poradni podstawowej opieki zdrowotnej NA WINIARACH wchodzi:

 • opieka i udzielanie profesjonalnej usługi medycznej pacjentom zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną,
 • planowanie i realizacja opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej nad pacjentami w warunkach ambulatoryjnych
  i domowych poprzez prowadzenie patronaży, wywiadów środowiskowych i opieki pielęgnacyjnej,
 • opieka położniczo– neonatologiczno– ginekologiczna nad kobietą oraz noworodkiem i niemowlęciem
  do 6 tygodnia życia w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych,
 • wykonywanie szczepień ochronnych realizowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach
  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • realizowanie świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez uczestnictwo w różnych programach profilaktycznych,
 • wykonywanie badań bilansowych, w tym badań przesiewowych u dzieci,
 • promocja zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej.

 

GODZINY PRZYJĘĆ:

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 18:00.

 Rejestracja pacjentów jest dokonywana:

 • osobiście
 • przez członków rodziny
 • przez osoby trzecie
 • telefonicznie

Po godzinach przyjęć POZ można skorzystać z fachowej porady Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

 

NUMERY KONTAKTOWE

 

(24) 364 63 00

(24) 364 63 01

 

PORADNIK DLA PACJENTA

 

Głównym celem Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej NA WINIARACH jest zapewnienie profesjonalnej usługi medycznej. Komórki organizacyjne w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej NA WINIARACH to:

 1. Gabinety lekarzy POZ.
 2. Poradnia dzieci chorych i poradnia dzieci zdrowych.
 3. Gabinet zabiegowy – wykonywanie zabiegów oraz badań diagnostycznych zleconych przez lekarzy.
 4. Punkt szczepień – wykonywanie szczepień zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień.
 5. Pielęgniarka i położna środowiskowa – świadczenia medyczne udzielane są pacjentom w warunkach ambulatoryjnych oraz w ich miejscu zamieszkania.

 

Dostępność do świadczeń zdrowotnych:

 1. Pacjent rejestruje się do lekarza Poradni podstawowej opieki zdrowotnej NA WINIARACH osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Potwierdzenie przez osobę rejestrującą się telefonicznie na wizytę lekarską danych pacjenta dokonywane jest poprzez zweryfikowanie tych danych w formie zadawanych pytań: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu.
 2. Pacjent chcący uzyskać porady lekarskiej musi być zadeklarowany do przychodni POZ. Aby tego dokonać należy złożyć w przychodni odpowiednią deklarację. Są one dostępne w przychodni, a także w Internecie oraz na stronach NFZ. W deklaracji należy podać między innymi własne dane osobowe, a także dane wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej (kobiety).
 3. Deklarację dla dziecka mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w imieniu dziecka, podaniu numeru PESEL dziecka (numer ten można podać również później, tuż po nadaniu jeśli w momencie zgłoszenia dziecko nie ma go jeszcze nadanego) oraz okazaniu książeczki zdrowia dziecka otrzymanej w szpitalu.
 4. Lekarza/pielęgniarkę/położną POZ można zmienić nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio w przychodni.
 5. Porady udzielane są na bieżąco w dniu zgłoszenia, a świadczeniodawca zapewnia ich dostępność w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 800 a 1800 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Po godzinach przyjęć Poradni można skorzystać z Nocnej Pomocy Lekarskiej. Nocna pomoc funkcjonuje w dni powszednie od godz. 1800 do 800, natomiast w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością mają:

 1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 2. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 4. kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz.U. z 2018 r poz. 276, z późn. zm) oraz w ustawie z dnia 20 marca 2015 r o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U. z 2020r. poz. 319 z późn. zm.),
 5. żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 6. weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 7. kobiety w ciąży,
 8. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 9. świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 10. osoby deportowane do pracy przymusowej.

Informacja o warunkach teleporad

 

Lokalizacja: Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej NA WINIARACH, Medyczna 22, 09-400 Płock

 

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści