Dyrekcja

Jesteś tutaj: / Dyrekcja

Dyrektor – mgr Stanisław Kwiatkowski

Dyrektor kieruje działalnością Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor z zastrzeżeniem spraw przekazanych do kompetencji Rady Społecznej – podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa – lekarz Marek Budny
Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa –  mgr Jolanta Górecka
Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych –  mgr Łukasz Latarski
Naczelnego Lekarza Szpitala –  lekarz Marek Piotr Kiełczewski
Przełożona Pielęgniarek – mgr Danuta Wojciechowska

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym, opiniodawczym Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Radę Społeczną na 4-letnią kadencję powołuje Sejmik Województwa Mazowieckiego. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, podejmowanie Uchwał określa Regulamin Rady, zatwierdzany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści