Deklaracja dostępności

Jesteś tutaj: / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów, informacji, zdjęć, filmów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, służą do realizacji bieżących zadań szpitala;
 • informacje prezentowane na stronie internetowej nie posiadają plików w postaci tekstów odczytywanych maszynowo oraz nagrań treści w języku polskim, w tym w języku migowym;
 • zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku.
 • E-mail: sekretariat@wszplock.pl
 • Telefon: (24) 364 63 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
 • Adres: ul. Medyczna 19
  09-400, Płock
  Mazowieckie, Polska
 • E-mail: sekretariat@wszplock.pl
 • Telefon: (24) 364 63 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

FEPR
RPP
MAZOWSZE
EF
Przejdź do treści