Zarządzanie jakością

 Certyfikacja

 Polityka Jakości określona dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku odnosi się bezpośrednio do przyjętej strategii Szpitala oraz potrzeb i oczekiwań pacjentów. Dyrekcja Szpitala zapewnia warunki do tego, aby Polityka Jakości była wdrażana oraz utrzymywana na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Jest ona skierowana na zapewnienie wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych i zawiera zobowiązanie do doskonalenia działań przy utrzymaniu efektywności ekonomicznej Szpitala. Stanowi ona również ramy do określenia i przeglądu celów dotyczących jakości.

 Dokumentem określającym system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku jest Księga Jakości, której istotnym elementem są podstawowe zasady i cele stawiane przed Szpitalem.

 Cele Polityki Jakości o których mowa powyżej, są następujące:

  • zadowolenie klienta,
  • stałe podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działalności,
  • utrzymanie wiodącej pozycji na rynku usług zdrowotnych w regionie.

Cele realizowane są poprzez:

  1. podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe personelu,
  2. poprawę warunków pobytu pacjentów,
  3. zwiększenie dostępności do świadczeń i poprawę ich jakości,
  4. wprowadzenie nowoczesnych procedur medycznych w dziedzinie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji,
  5. kreowanie etycznych postaw personelu,
  6. wzmocnienie identyfikacji personelu ze swoim zakładem pracy.

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2008

Akredytacja

W ramach ciągłych starań mających na celu poprawę jakości, wdrożonych w Szpitalu zostało ponad 200 standardów akredytacyjnych zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Dzięki sprawnym działaniom kadry zarządzającej i Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości  powołano  Zespoły zadaniowe, którym przydzielono konkretne działania z zakresu programu akredytacji szpitali.

 W dniach 28-30 stycznia 2015r. w Szpitalu odbyła się wizytacja grupy specjalistów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, których zadaniem była ocena stopnia spełnienia przez Szpital standardów akredytacyjnych w zakresie działalności medycznej i nie medycznej. Wnikliwej kontroli i szczegółowej analizie poddane zostały wszystkie obszary funkcjonowania Szpitala, w tym także proces ciągłego monitorowania i doskonalenia wskaźników jakości.

Wydarzeniem zwieńczającym starania pracowników Szpitala oraz potwierdzającym spełnienie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego było otrzymanie w dniu 23.03.2015r. na okres 3 lat certyfikatu akredytacyjnego.

Certyfikat akredytacyjny jest przede wszystkim dla pacjenta gwarancją wysokiej jakości udzielanych w Szpitalu świadczeń zdrowotnych. Dla Szpitala natomiast jest on z jednej strony zwieńczeniem szeregu prac oraz ogromnego wysiłku jaki włożyli pracownicy we wszystkie działania na rzecz poprawy szeroko rozumianej jakości w Szpitalu, z drugiej strony zaś jest deklaracją dalszej pracy w tym zakresie.

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY

 
 
Powrót Powrót