O Nas

O nasDo zadań Szpitala należy udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych (działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) na podstawie umów z dysponentami środków publicznych i innymi podmiotami oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów.

 


W szczególności są to:

 1. leczenie szpitalne, w tym procedury wykonywane w trybie jednodniowym,
 2. świadczenia zdrowotne z  zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 3. świadczenia zdrowotne w stanach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia i w zakresie ratownictwa medycznego,
 4. badania i terapia psychologiczna,
 5. rehabilitacja lecznicza,
 6. opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
 7. świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 8. badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
 9. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 10. świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy,
 11. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 12. profilaktyka i szczepienia ochronne oraz promocja zdrowia,
 13. udział w prowadzeniu badań klinicznych, badań naukowych, programów badawczo- rozwojowych i innych programów zdrowotnych, we współpracy z odpowiednimi ośrodkami na  podstawie umów,
 14. prowadzenie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 15. prowadzenie apteki i gospodarka lekami,
 16. prowadzenie spraw związanych ze statystyką i dokumentacją medyczną.

Ponadto do zadań Szpitala należy:

 1. prowadzenie działalności w ramach Szkoły Promocji Zdrowia,
 2. opieka duszpasterska,
 3. prowadzenie spraw pracowniczych, spocjalnych, działalności administracyjnej, ekonomiczno- finansowej, eksploatacyjno- technicznej i innej w zależności od potrzeb Szpitala lub wynikającej z odrębnych przepisów oraz zapewnienie pracownikom godnych warunków pracy i płacy,
 4. prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub zleconych przez organ, który utworzył Szpital
 
 
Powrót Powrót